7.3 LEES HET HOOFDSTUK

Leefregel 7, Streef ernaar met de waarheid te leven

7. STREEF ERNAAR MET DE WAARHEID TE LEVEN.1

1

Verkeerde informatie kan tot gevolg hebben dat we domme fouten maken. Verkeerde informatie kan zelfs verhinderen dat we de juiste informatie in ons opnemen.

We kunnen de problemen van het leven alleen oplossen als we over de juiste informatie beschikken.

Als de mensen om ons heen leugens vertellen, worden we op een koers gezet waarop we fouten maken en waarop onze voortbestaanskansen achteruitgaan.

Verkeerde informatie kan afkomstig zijn uit vele bronnen: van scholen en universiteiten, uit je sociale omgeving en van beroepsgroepen.

Veel mensen willen dat we bepaalde dingen geloven, alleen maar omdat het in hun eigen straatje past.

Dátgene is waar, wat waar is voor jou.

Niemand heeft het recht je informatie op te dringen en je te dwingen die te geloven. Als het volgens jou niet waar is, is het gewoon niet waar.

Trek je eigen conclusies, accepteer datgene wat voor jou waar is en verwerp de rest. Niets is ellendiger dan te moeten leven in een chaos van leugens.

7-1. Vertel geen leugens die schade toebrengen 2

Dergelijke leugens komen voort uit angst, kwade wil of afgunst. Ze kunnen mensen tot wanhoopsdaden brengen. Ze kunnen levens verwoesten. Ze creëren een soort valkuil waarin zowel de leugenaar als zijn slachtoffer terecht kunnen komen. Ze kunnen leiden tot chaos, zowel in persoonlijke relaties als in de samenleving als geheel. Er zijn heel wat oorlogen uitgebroken ten gevolge van leugens.

We moeten leren leugens in de gaten te krijgen en ze van de hand te wijzen.

7-2. Leg geen valse getuigenis af.

Er staan aanzienlijke straffen op als iemand onder ede een verklaring of getuigenis aflegt van onware “feiten”; het wordt “meineed” genoemd; er zijn zware straffen aan verbonden.

De weg naar een gelukkig leven
loopt parallel aan de weg naar de waarheid.

  1. 1. waarheid: dat wat overeenkomt met de feiten en observaties; logische antwoorden die je hebt gevonden nadat je alle feiten en gegevens hebt bekeken; een conclusie die gebaseerd is op bewijs en die niet beïnvloed is door eigen wensen, door de een of andere autoriteit of door vooroordelen; een onontkoombaar feit, hoe je er ook maar aan gekomen bent.
  2. 2. leugens: onjuiste beweringen of stukjes informatie die bewust naar voren gebracht worden alsof ze waar zijn; onwaarheden; alles wat bedoeld is om te misleiden of een verkeerde indruk te wekken.